dijous, 2 de juliol de 2009

La carta del Consell Pastoral de Santa Maria i Sant Bernat
Més sobre el canvi de rector a Santa Maria del Taulat. (vegeu aquí i aquí). Aquesta és la carta que el Consell Pastoral va enviar al sr. arquebisbe de Barcelona:

Com a membres del Consell Pastoral de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó del Poblenou i com a representants dels diferents grups de la comunitat, davant la notícia de l’imminent trasllat dels seu rector, Oriol Garreta, ens dirigim a vostè per comunicar-li les conclusions de la reflexió que hem fet sobre aquest tema i que han estat les següents:
  • No pretenem posar en dubte la seva autoritat al capdavant de l’Arquebisbat de Barcelona però si que ens permetem qüestionar que en l’ exercici d’aquesta autoritat, no es tinguin en compte aspectes que poden fer aconsellable o no el canvi de titular d’ una parròquia.
  • Hi ha elements que haurien de diferenciar el funcionament d’ un bisbat del d’ una empresa multinacional, un d’ ells és el del tracte que reben les persones que en formen part, en aquest cas els capellans i les comunitats. Caldria que fossin escoltats i que les seves opinions es tinguessin en compte , cosa que en aquest cas no s’ ha produït. Quan una parròquia funciona (amb les limitacions que sempre hi ha) és el millor moment per fer un canvi?
  • Aquesta comunitat va donar tot el seu suport al rector quan va patir, fa dos anys, la malaltia que vostè ja sap. En aquest moment degut a l’ edat no es veu amb prou força per començar una nova tasca pastoral que ha de durar poc temps.
  • Ens consta la voluntat del rector de romandre en aquesta parròquia, als seus 70 anys, quedant-li només cinc de vida pastoral activa que seran profitosos ja que coneix la comunitat, les seves activitats i el seu tarannà, cosa que fa que estigui integrat a la comunitat i al barri en general.
  • Creiem que en els criteris d’ organització de les parròquies s’ hauria de tenir present la vida de les comunitats que s’expressa en les celebracioms i en les realitats dels diferents grups: catequesi infantil, de confirmació i d’adults, grups d’ estudi d’ evangeli, de revisió de vida ( ACO- JOC), grup de litúrgia, pastoral dels malalts, tercer món, ajuda fraterna, l’ esplai, activitats d’ integració dels immigrants (classes de català i castellà), grup de pregària, acolliment de promesos i de pares que volen batejar els seus fills... activitats que fan realitat la presència del Regne de Déu enmig del barri, especialment els grups de tercer món i ajuda fraterna i l’ esplai.
  • Tots ens sentim membres de la comunitat i procurem compartir les responsabilitats en la mesura que és possible. Per tot el que hem dit voldríem que en el moment que es produïssin canvis es tingués en compte els cristians de les comunitats amb les seves activitats i estil de viure la fe.
    Les experiències que coneixem ens han ensenyat que no tots els capellans que arriben de nou a una comunitat saben adaptar-se a tota la realitat existent i no sempre respecten el camí d’ aquesta sinó que més aviat imposen el seu criteri fet que provoca que algunes persones s’allunyin de la comunitat i de l’Església.
  • També creiem que els canvis s’ haurien de preveure amb més temps i que en l’ últim Consell Pastoral del curs es pugués concretar el treball del curs vinent. Els laics tenim massa experiències dels canvis que es produeixen a les comunitats en funció del prevere que la presideix. Sabem, també, que ningú no és imprescindible i que un canvi pot ser en algunes ocasions ser motiu de renovació i millora. En aquesta ocasió i per els motius que li hem exposat creiem que no seria així.
  • Per últim li fem saber la voluntat expressa del Consell Pastoral, en representació de tota la comunitat, que volem continuar caminant al costat del nostre rector, Oriol Garreta, (diem al costat, ni davant ni darrere), com hem fet fins ara i esperem poder continuar fent fins que es jubili com a capellà.

Li demanem una nova reflexió sobre aquest assumpte que tant ens preocupa pel que pot significar de trencament de la línia pastoral i que es pugui trobar una solució que defugi tota arbitrarietat i es fonamenti en els valors que tots esperem de l’ Arquebisbat de Barcelona.
Atentament.

Consell Pastoral de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó

1 comentari:

Pere Nieto ha dit...

Al final m'he animat a escriure un article sobre l'oriol al meu blog
http://perenieto.blogspot.com/2009/07/oriol-garreta.html