Per un catalanisme popular


Per concloure amb el tema del nacionalisme de què hem parlat en els posts de dimarts i dissabte, aquí transcrivim el que es diu sobre aquest tema en el manifest “Iniciativa: Que es noti!”, del qual som signants els dos titulars d’aquest bloc:

“També des d’ICV tenim una aportació específica a fer en la construcció nacional de Catalunya, en l’ampliació del nostre horitzó d’autogovern, i si es vol d’autodeterminació, que associem als continguts socials, ecològics i solidaris. La nostra és una proposta de país liderada pels sectors socials populars més dinàmics i més avançats.

Per a ICV no és indiferent ni la forma ni els continguts de la nostra construcció nacional. Entenem aquests conceptes i aquests objectius com una part indestriable de la construcció d’un ordre social més just, més respectuós amb el medi i més solidari amb d’altres pobles i nacions, tan en el nostre entorn immediat com a escala més àmplia.

La nostra manera d’entendre l’autodeterminació, com a procés permanent, no passa per la confrontació entre territoris i societats, sinó per la construcció d’una nova forma d’entendre la sobirania dels pobles i les institucions de govern, des de la llibertat i el respecte. Estem per assumir els reptes de la interdependència, de la mundialització, com a única forma plausible de mantenir la pròpia identitat.

Hem de lluitar, amb les armes de la pedagogia, de la fermesa democràtica i de la confrontació política, per una nova constitució federal, en els seus múltiples sentits, que abasti tots els nivells d’autoorganització i representació social i política: des del reforçament de l’autonomia local, les institucions d’autogovern de Catalunya, sense desentendre’ns d’intervenir en els àmbits espanyol i europeu. Això ho volem fer des de la radicalitat democràtica i la participació permanent dels ciutadans, com el millor instrument per fer efectiu el ple reconeixement a la identitat de tots els pobles, que necessàriament ha de comportar la construcció de noves formes d’interrelació i cooperació basades en la llibertat, la solidaritat i el respecte mutus.

Som conscients que tot això és més fàcil dir-ho que fer-ho, especialment davant les agressions d’un nacionalisme espanyolista que està creixent perillosament. Però ICV s’ha d’oposar amb fermesa, sense complexos, a determinats corrents d’irracionalitat, de nacionalisme català excloent o de confrontació que posa a tothom de l’altre costat de l’Ebre en el mateix sac, o que posa per davant la nacionalitat o origen de la gent. ICV ha de reivindicar amb força i actualitzar el que ha estat una de les grans aportacions de l’esquerra catalanista en el passat segle: un catalanisme inclusiu, plural, obert i implicat en les realitats polítiques i institucionals de què també formem part, sense renunciar a la nostra singularitat”.

Josep Lligadas

Comentaris